GDPR

Informace o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále“nařízení EU“)

Výrobce D + P, a.s.(dodavatel)
Přemyslovice 224, 798 51
IČO 00543896, DIČ CZ00543896
vedený u Krajského obchod.soudu v Brně, Výpis odd.B, vložka 77

I.
Základní informace o zpracování osobních údajů a právech dodavatele/odběratele

Dodavatel/odběratel bere na vědomí, že správce údajů zpracovává a je oprávněn zpracovávat některé jeho osobní údaje, a to i bez jeho souhlasu, na právních základech stanovených nařízením EU, čl.6, jimiž jsou v nezbytném rozsahu zpracování:
– Pro plnění objednávky, stanovení cenové nabídky, výběrová řízení
– Pro plnění v oblasti veřejného práva, daní, důchodového zabezpečení, sociální a zdravotní pojištění
– Oprávněný zájem správce údajů

Osobní údaje dodavatele/odběratele jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a přístup k těmto informacím mají pouze určené osoby, a dále tzv.příjemcům a zpracovatelům, s nimiž má správce údajů uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, případně zpracovatelům a dalším osobám(zejména orgánům veřejné moci v souladu s platnými právními předpisy, tj. ze zákona. Dodavatel/odběratel má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, dále za podmínek č. 17 a násl. Nařízení EU pak právo na výmaz a omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů).
Dodavatel/odběratel má dále právo na informace stanovené nařízením EU v rozsahu
– Kategorie dotčených osobních údajů, účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů
– Plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
– Informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od dodavatele
– Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech též informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro dodavatele.

II.
Rozsah údajů, se kterými bude nakládáno

– Jméno a příjemní (název firmy), IČO, DIČ, adresa bydliště, případně sídla podnikání, adresa dodání , fakturační údaje, údaje z dodacích listů, daňové údaje
– Elektronické údaje – telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa, ID datová schránka
– Záznamy o dodavatelské historii – cenové nabídky, komunikace
III.
Účel a doba zpracování

Dodavatel/odběratel souhlasí se zpracování jeho osobních údajů po celou dobu trvání smluvního vztahu, pokud písemně nesdělil svůj nesouhlas.
Doba zpracování a navázání nových smluvních vztahů: nejdéle po dobu 3 roků, k uplatňování práv či obraně proti nárokům po dobu trvání promlčecích lhůt.

IV.
Odvolání souhlasu

Dodavatel/odběratel může svůj souhlas ke zpracování osobních údajů , poskytnutých nad rámec zpracování z důvodu jiných právních základů, kdykoliv vcelku nebo zčásti odvolat, a to písemnou formou.

V.
Závěrečná ustanovení

Dodavatel/odběratel uděluje svobodně a po zralé úvaze svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí souhlasu nabývá platnost okamžikem zaslání cenové poptávky/nabídky, zaslání objednávky, vystavením faktury, evidencí ve výběrovém řízení, a to na dobu nezbytně nutnou s ohledem na účely zpracování.

V Přemyslovicích dne: 1.5.2018